Criw o bobl hunan-gyflogedig ydan ni efo busnesau bach annibynnol sydd wedi'n gwreiddio yn ein cymuned ac yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau a chyfleon o fewn tafliad carreg i'n gilydd. Os gwelwch yn dda, cadwch at ganllawiau Covid-19 Llywodraeth Cymru pan yn ymweld a'n busnesau.
 Jack, Finn & Steff - Siop y Garreg Siop bentref, becws bara surdoes traddodiadol a chaffi/bwyty ydi Y Garreg yn cael ei redeg gan dri brawd a thîm anhygoel o staff lleol. Ond mae'n fwy na hynny, mae'n ofod cyhoeddus, yn ganolbwynt cymunedol – yn lleoliad lle mae sgyrsiau, cyfarfodydd ac ennydau da yn digwydd na fyddai o bosib yn digwydd fel arall. Mae'r ennydau yma yn wneuthuriad ac yn gludo'r gymuned. Ein nod ni ydi i wneud pethau'r ffordd iawn, mewn ffordd ethig, fel arfer y ffordd anodd, ac mae'r gweddill yn dod yn naturiol. Bwyd da, gofod croesawgar, cynnes, cynhwysol, creadigrwydd a gweledigaeth i ni'n hunain yn y gymuned dan ni'n byw ynddi. Gwyliwch y gofod wrth i ni dyfu ein digwyddiadau celfyddydol a cherddoriaeth, yn rhoi'r gymuned yng nghalon be' dan ni'n wneud, a chyn hir o bosib, bwyty pitsa surdoes. Catrin - Teithiau cerdded a natur Pan dw i'n mynd allan i gerdded efo criw, dw i wrth fy modd yn rhannu'r fendith o gael byw mewn bro fel hyn. Yn dysgu pobl am fyd natur a beth allwch chi wneud efo'r pethau dach chi'n dod o hyd iddyn nhw – o fwyd i feddyginiaethau naturiol, mae bod yn yr awyr iach yn llesol o ran iechyd ac yn gyfle gwych i sgwrsio. Dw i'n diwtor Cymraeg ac mae cyfle felly hefyd i ymarfer yr iaith. Mirain - Llety Cymreig Taldraeth Mae gennyf ddiddordeb mawr ers yn ifanc mewn coginio, tecstiliau a henebion. Daeth y cyfle i brynu’r Hen Ficerdy ym Mhenrhyndeudraeth, gyda’r freuddwyd o ddarparu gwasanaeth safonol o lety Cymreig. Mae yna hanes a chymeriad i’r adeilad a adeiladwyd yn 1858 sy’n gysylltiedig â’r diwydiant llechi. Roedd y lleoliad yn ddelfrydol i fagu teulu, sydd hefyd gerllaw fy nghartref lle fy magwyd i. Roeddwn efo profiad blaenorol o adnewyddu tai a gosod llety hunan ddarpar a chynnig croeso cynnes i ymwelwyr. Mae’r ffaith fy mod yn cynnig gwir groeso Cymreig gan ddangos ein traddodiadau, diwylliant a’n hiaith i’r byd yn bwysig iawn i mi – o’r bwyd cartref a lleol i’r hen ddodrefn Cymreig sy’n dyddio’n ôl î’r 17fed Ganrif, peintiadau o ogledd Cymru, crochenwaith Cymreig, blancedi, dwfes a matresi gwlan Cymreig wedi’i gwneud yng Nghymru. Mae yna stori tu ol I bob eitem sy’n ychwanegu gwerth at yr awyrgylch a’r naws.
Llinos - Tiwtor Iaith Yma, dan ni'n cael ein magu, ein haddysgu ac yn byw bob dydd trwy'r Gymraeg. Yn diwtor iaith proffesiynol ers 10 mlynedd, dw i bellach yn gwneud fy mywoliaeth yn dysgu Cymraeg i bobl o bedwar ban byd ac yma ar fy ngharreg ddrws yng Nghroesor, Llanfrothen a Phenrhyndeudraeth. Dw i'n cynnig sesiynau byrion i'ch rhoi chi ar ben ffordd neu gyrsiau hirach i'ch cael chi'n rhugl yn fy mamiaith. Mae sawl cwrs diddordol gen i dan sylw i'w rhedeg yn y dyfodol agos, felly croeso i chi gysylltu. Lara – Ffotograffydd Mae yna brydferthwch mewn dal eiliad sydd wedi mynd heibio cyn gynted â dw i'n pwyso'r botwm. Eiliadau all deulu, ffrindiau neu gwsmeriaid ymweld â nhw dro ar ôl tro mewn llun. Mae'r ffotograffau dw i'n eu tynnu yn cynnig ffenest y gall fy nghleientau rannu eu stori, boed yn bersonol neu'n broffesiynol. Yn fwy na dim, ffotograffydd teulu a busnes ydw i. Dw i wrth fy modd yn plymio i mewn i bob sesiwn, yn dal ennydau ac yn archwilio manylion gwrthrych fy lluniau. Ar ôl bob sesiwn, mi fydda i'n golygu pob delwedd yn unigol, yn rhoi'r amser a'r sylw maen nhw'n haeddu i wneud nhw ddisgleirio. Mae'r delweddau wnes i eu tynnu ar gyfer Byw. Bod yn enghraifft o hyn. Dw i'n cynnig profiad proffesiynol a hwyliog i bawb. Cysylltwch efo fi i ddarganfod mwy! Olwen - Fferm y Llan Dw i'n drydydd cenhedlaeth i ffermio Fferm y Llan, fferm draddodiadol cig eidion a defaid, yn magu amrywiaeth o fridiau gwartheg a defaid. Mae hanner y fferm ar lefel y môr, wedi ei amddiffyn gan wal fôr y Cob ym Mhorthmadog, ac mae'r gweddill yn ymestyn at Rhyd, 500troedfedd uwchlaw lefel y môr. Mae'r fferm yn gwerthu gwartheg a defaid o fridiau pur, bocsys cig eidion a chig oen, ac yn rhedeg cyrsiau gyda gwartheg a defaid. Mae sesiynau trafodaeth amaethyddol, amgylcheddol a chadwraeth ar gael (o safbwynt ffermio ymarferol), a hanes y fferm a'r cyffiniau. Dewch i'n 'nabod ni a chysylltwch… Mirain, Llety Cymreig Taldraeth Mae gennyf ddiddordeb mawr ers yn ifanc mewn coginio, tecstiliau a henebion. Daeth y cyfle i brynu’r Hen Ficerdy ym Mhenrhyndeudraeth, gyda’r freuddwyd o ddarparu gwasanaeth safonol o lety Cymreig. Mae yna hanes a chymeriad i’r adeilad a adeiladwyd yn 1858 sy’n gysylltiedig a’r diwydiant llechi. Roedd y lleoliad yn ddelfrydol i fagu teulu, sydd hefyd gerllaw fy nghartref lle fy magwyd i. Roeddwn efo profiad blaenorol o adnewyddu tai a gosod llety hunan ddarpar a chynnig croeso cynnes i ymwelwyr. Mae’r ffaith fy mod yn cynnig gwir groeso Cymreig gan ddangos ein traddodiadau, diwylliant a’n hiaith i’r byd yn bwysig iawn i mi – o’r bwyd cartref a lleol i’r hen ddodrefn Cymreig sy’n dyddio’n ol i’r 17fed Ganrif, peintiadau o ogledd Cymru, crochenwaith Cymreig, blancedi, dwfes a matresi gwlan Cymreig wedi’i gwneud yng Nghymru. Mae yna stori tu ol I bob eitem sy’n ychwanegu gwerth at yr awyrgylch a’r naws.
Bev - Oriel Caffi Croesor Dw i’n caru rhedeg Caffi Croesor. Dw i’n mwynhau cyfarfod pobl a chroesawu nhw i’r lle hyfryd yma, dw i’n lwcus i fyw ynddo. Fel artist dw i hefyd yn mwynhau siarad efo pobl am gelf yn enwedig y celf sy’n cael ei arddangos yma. Dw i’n arddangos fy ngwaith peintiadau a gwaith tecstililau yn yr oriel fyny grisiau yma yn y caffi. Mae tirlun Cwm Croesor yn dylanwadu fy ngwaith yn gyson. Ar hyn o bryd dw i’n dysgu Cymraeg ac mae’r rhoi cyfle i mi ddefynddio’r iaith pan dw i’n gallu. Lauren - Pilates Dim ymarfer corff yn unig ydi pilates, dim ryw ddewis ar hap o wahanol symudiadau. Mae pilates yn sustem o gyflyru corfforol a meddyliol sy'n medru ehangu eich cryfder corfforol, hyblygrwydd a chydlynedd yn ogystal a lleihau straen, gwella ffocws, aliniad osgo a gwella llesiant. Gall pilates for i bawb... Dechreuais fynychu dosbarthiadau pilates tra ar dymor sgio yn Morzine, Ffrainc, ac ar ôl ambell i sesiwn, ro'n i'n teimlo'n gryfach ac yn sylwi ar y ffordd ro'n i'n symud yn amlach, ar ôl mwy o sesiynau roeddet ti'n gallu gweld y manteision, wrth i 'nghorff i ddod yn dynnach a'm osgo'n gwella. Rhoddodd y hyfforddwr ffasiwn ysbrydoliaeth i mi wnes i ddim stopio gwersi ar ôl dod yn ol i Gymru, a meddyliais wrtho fi'n hun, dyna be' dw i isio wneud.
Cysylltu efo Ni Ffôn: 07443 656271 Ebost: gwefus.cymru@gmail.com
Dewi - Siop Dewi Dw i'n rhedeg y siop ers 1979, er bod y siop wedi bod yma ddeugain mlynedd cyn hynny. Mae'r siop yn ganolbwynt i Benrhyndeudraeth ac wedi bod erioed a dan ni'n gwasanaethu'r holl gymuned - o Benrhyndeudraeth, i Lanfrothen, i Faentwrog a Thalsarnau. Yn ogystal â gwerthu papurau newydd, llyfrau am yr ardal leol yn y Gymraeg a'r Saesneg, ffrwythau a llysiau, rydym hefyd yn ceisio ein gorau glas i ddarparu nwyddau eco-gyfeillgar ac hybu ail-gylchu. Dan ni'n ddiolchgar iawn am gefnogaeth cyson y gymuned leol.    Hawlfraint Ffotograffiaeth © Lara Usherwood Photography 2020 - lara1307@hotmail.co.uk
Sam, Richard, Aron – Môr a Mynydd a Ffermio Pearson Ein bwriad gyda Môr a Mynydd, ein siop chips a busnes teuluol ym Mhenrhyndeudraeth ydi cynnig cig Cymreig o safon uchel i'n cymuned leol. Caiff y cig eidion ar gyfer ein byrgyrs a'n stecs ei fagu ganddom ar odrau'r Cnicht a'r Moelwynion yng Nghroesor o wartheg o fridiau cynhenid ac mae hi wastad yn flaenoriaeth i ni gefnogi ffermwyr lleol, fel cig oen Glastraeth sydd ond tafliad carreg o stryd fawr Penrhyn ar lannau'r Ddwyryd a mwy, i gyflenwi'r siop. Dan ni wastad yn ceisio rhoi prydau newydd ar y fwydlen boed yn gig neu bysgod ac mae cynnig amrywiaeth cyson yn rhywbeth mae'r gymuned leol yn ei werthfawrogi. Mae gwerthu cig yn uniongyrchol i'r cwsmer yn bwysig i ni hefyd. Mae ein cwmni Ffermio Pearson Farming yn arloesi yn y maes ol-rhain bwyd gan ddefnyddio sustem QR newydd sbon i labelu ein cig. Mae'n hollbwysig i ni fod y cwsmer yn ymwybodol o hanes y cig ar eu plat. Mae'r gymuned leol wrth wraidd popeth dan ni'n ei wneud a dan ni'n falch fod dau ohonom (Richard ac Aron) hefyd yn berchen ar fusnes arall sef Gwasanaeth Coed R Pearson sy'n arbenigo mewn trin coed a choedwigaeth. Hyn hefyd yn creu cyfleon gwaith yn yr ardal wrth gwrs.
Sian – Artist I mi mae creu celf yn angenrhaid, mae'r manteision yn eang a dirfawr i gyfathrebu ac o bosib i leihau straen meddyliol, dianc er mwyn tynnu sylw oddi ar ein problemau a mynegi emosiynau – i enwi dim ond rhai. Yma, yn fy stiwdio wrth droed y Moelwynion, dw i'n croesawu ymwelwyr i ddod i beintio efo mi.
Criw o bobl hunan-gyflogedig ydan ni efo busnesau bach annibynnol sydd wedi'n gwreiddio yn ein cymuned ac yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau a chyfleon o fewn tafliad carreg i'n gilydd. Os gwelwch yn dda, cadwch at ganllawiau Covid-19 Llywodraeth Cymru pan yn ymweld a'n busnesau.
Dewch i'n 'nabod ni a chysylltwch…
Llinos - Tiwtor Iaith Yma, dan ni'n cael ein magu, ein haddysgu ac yn byw bob dydd trwy'r Gymraeg. Yn diwtor iaith proffesiynol ers 10 mlynedd, dw i bellach yn gwneud fy mywoliaeth yn dysgu Cymraeg i bobl o bedwar ban byd ac yma ar fy ngharreg ddrws yng Nghroesor, Llanfrothen a Phenrhyndeudraeth. Dw i'n cynnig sesiynau byrion i'ch rhoi chi ar ben ffordd neu gyrsiau hirach i'ch cael chi'n rhugl yn fy mamiaith. Mae sawl cwrs diddordol gen i dan sylw i'w rhedeg yn y dyfodol agos, felly croeso i chi gysylltu. CLICIWCH YMA
Jack, Finn & Steff - Siop y Garreg Siop bentref, becws bara surdoes traddodiadol a chaffi/bwyty ydi Y Garreg yn cael ei redeg gan dri brawd a thîm anhygoel o staff lleol. Ond mae'n fwy na hynny, mae'n ofod cyhoeddus, yn ganolbwynt cymunedol – yn lleoliad lle mae sgyrsiau, cyfarfodydd ac ennydau da yn digwydd na fyddai o bosib yn digwydd fel arall. Mae'r ennydau yma yn wneuthuriad ac yn gludo'r gymuned. Ein nod ni ydi i wneud pethau'r ffordd iawn, mewn ffordd ethig, fel arfer y ffordd anodd, ac mae'r gweddill yn dod yn naturiol. Bwyd da, gofod croesawgar, cynnes, cynhwysol, creadigrwydd a gweledigaeth i ni'n hunain yn y gymuned dan ni'n byw ynddi. Gwyliwch y gofod wrth i ni dyfu ein digwyddiadau celfyddydol a cherddoriaeth, yn rhoi'r gymuned yng nghalon be' dan ni'n wneud, a chyn hir o bosib, bwyty pitsa surdoes. Catrin - Teithiau cerdded a natur Pan dw i'n mynd allan i gerdded efo criw, dw i wrth fy modd yn rhannu'r fendith o gael byw mewn bro fel hyn. Yn dysgu pobl am fyd natur a beth allwch chi wneud efo'r pethau dach chi'n dod o hyd iddyn nhw – o fwyd i feddyginiaethau naturiol, mae bod yn yr awyr iach yn llesol o ran iechyd ac yn gyfle gwych i sgwrsio. Dw i'n diwtor Cymraeg ac mae cyfle felly hefyd i ymarfer yr iaith. Mirain - Llety Cymreig Taldraeth Mae gennyf ddiddordeb mawr ers yn ifanc mewn coginio, tecstiliau a henebion. Daeth y cyfle i brynu’r Hen Ficerdy ym Mhenrhyndeudraeth, gyda’r freuddwyd o ddarparu gwasanaeth safonol o lety Cymreig. Mae yna hanes a chymeriad i’r adeilad a adeiladwyd yn 1858 sy’n gysylltiedig â’r diwydiant llechi. Roedd y lleoliad yn ddelfrydol i fagu teulu, sydd hefyd gerllaw fy nghartref lle fy magwyd i. Roeddwn efo profiad blaenorol o adnewyddu tai a gosod llety hunan ddarpar a chynnig croeso cynnes i ymwelwyr. Mae’r ffaith fy mod yn cynnig gwir groeso Cymreig gan ddangos ein traddodiadau, diwylliant a’n hiaith i’r byd yn bwysig iawn i mi – o’r bwyd cartref a lleol i’r hen ddodrefn Cymreig sy’n dyddio’n ôl î’r 17fed Ganrif, peintiadau o ogledd Cymru, crochenwaith Cymreig, blancedi, dwfes a matresi gwlan Cymreig wedi’i gwneud yng Nghymru. Mae yna stori tu ol I bob eitem sy’n ychwanegu gwerth at yr awyrgylch a’r naws.
Olwen - Fferm y Llan Dw i'n drydydd cenhedlaeth i ffermio Fferm y Llan, fferm draddodiadol cig eidion a defaid, yn magu amrywiaeth o fridiau gwartheg a defaid. Mae hanner y fferm ar lefel y môr, wedi ei amddiffyn gan wal fôr y Cob ym Mhorthmadog, ac mae'r gweddill yn ymestyn at Rhyd, 500troedfedd uwchlaw lefel y môr. Mae'r fferm yn gwerthu gwartheg a defaid o fridiau pur, bocsys cig eidion a chig oen, ac yn rhedeg cyrsiau gyda gwartheg a defaid. Mae sesiynau trafodaeth amaethyddol, amgylcheddol a chadwraeth ar gael (o safbwynt ffermio ymarferol), a hanes y fferm a'r cyffiniau.
  
Bev - Oriel Caffi Croesor Dw i’n caru rhedeg Caffi Croesor. Dw i’n mwynhau cyfarfod pobl a chroesawu nhw i’r lle hyfryd yma, dw i’n lwcus i fyw ynddo. Fel artist dw i hefyd yn mwynhau siarad efo pobl am gelf yn enwedig y celf sy’n cael ei arddangos yma. Dw i’n arddangos fy ngwaith peintiadau a gwaith tecstililau yn yr oriel fyny grisiau yma yn y caffi. Mae tirlun Cwm Croesor yn dylanwadu fy ngwaith yn gyson. Ar hyn o bryd dw i’n dysgu Cymraeg ac mae’r rhoi cyfle i mi ddefynddio’r iaith pan dw i’n gallu. Lauren - Pilates Dim ymarfer corff yn unig ydi pilates, dim ryw ddewis ar hap o wahanol symudiadau. Mae pilates yn sustem o gyflyru corfforol a meddyliol sy'n medru ehangu eich cryfder corfforol, hyblygrwydd a chydlynedd yn ogystal a lleihau straen, gwella ffocws, aliniad osgo a gwella llesiant. Gall pilates for i bawb... Dechreuais fynychu dosbarthiadau pilates tra ar dymor sgio yn Morzine, Ffrainc, ac ar ôl ambell i sesiwn, ro'n i'n teimlo'n gryfach ac yn sylwi ar y ffordd ro'n i'n symud yn amlach, ar ôl mwy o sesiynau roeddet ti'n gallu gweld y manteision, wrth i 'nghorff i ddod yn dynnach a'm osgo'n gwella. Rhoddodd y hyfforddwr ffasiwn ysbrydoliaeth i mi wnes i ddim stopio gwersi ar ôl dod yn ol i Gymru, a meddyliais wrtho fi'n hun, dyna be' dw i isio wneud.
Dewi - Siop Dewi Dw i'n rhedeg y siop ers 1979, er bod y siop wedi bod yma ddeugain mlynedd cyn hynny. Mae'r siop yn ganolbwynt i Benrhyndeudraeth ac wedi bod erioed a dan ni'n gwasanaethu'r holl gymuned - o Benrhyndeudraeth, i Lanfrothen, i Faentwrog a Thalsarnau. Yn ogystal â gwerthu papurau newydd, llyfrau am yr ardal leol yn y Gymraeg a'r Saesneg, ffrwythau a llysiau, rydym hefyd yn ceisio ein gorau glas i ddarparu nwyddau eco-gyfeillgar ac hybu ail-gylchu. Dan ni'n ddiolchgar iawn am gefnogaeth cyson y gymuned leol.
Cysylltu efo Ni Ffôn: 07443 656271 Ebost: gwefus.cymru@gmail.com
Hawlfraint Ffotograffiaeth © Lara Usherwood Photography 2020 - lara1307@hotmail.co.uk
Sam, Richard, Aron – Môr a Mynydd a Ffermio Pearson Ein bwriad gyda Môr a Mynydd, ein siop chips a busnes teuluol ym Mhenrhyndeudraeth ydi cynnig cig Cymreig o safon uchel i'n cymuned leol. Caiff y cig eidion ar gyfer ein byrgyrs a'n stecs ei fagu ganddom ar odrau'r Cnicht a'r Moelwynion yng Nghroesor o wartheg o fridiau cynhenid ac mae hi wastad yn flaenoriaeth i ni gefnogi ffermwyr lleol, fel cig oen Glastraeth sydd ond tafliad carreg o stryd fawr Penrhyn ar lannau'r Ddwyryd a mwy, i gyflenwi'r siop. Dan ni wastad yn ceisio rhoi prydau newydd ar y fwydlen boed yn gig neu bysgod ac mae cynnig amrywiaeth cyson yn rhywbeth mae'r gymuned leol yn ei werthfawrogi. Mae gwerthu cig yn uniongyrchol i'r cwsmer yn bwysig i ni hefyd. Mae ein cwmni Ffermio Pearson Farming yn arloesi yn y maes ol-rhain bwyd gan ddefnyddio sustem QR newydd sbon i labelu ein cig. Mae'n hollbwysig i ni fod y cwsmer yn ymwybodol o hanes y cig ar eu plat. Mae'r gymuned leol wrth wraidd popeth dan ni'n ei wneud a dan ni'n falch fod dau ohonom (Richard ac Aron) hefyd yn berchen ar fusnes arall sef Gwasanaeth Coed R Pearson sy'n arbenigo mewn trin coed a choedwigaeth. Hyn hefyd yn creu cyfleon gwaith yn yr ardal wrth gwrs.
Sian – Artist I mi mae creu celf yn angenrhaid, mae'r manteision yn eang a dirfawr i gyfathrebu ac o bosib i leihau straen meddyliol, dianc er mwyn tynnu sylw oddi ar ein problemau a mynegi emosiynau – i enwi dim ond rhai. Yma, yn fy stiwdio wrth droed y Moelwynion, dw i'n croesawu ymwelwyr i ddod i beintio efo mi.
Lara – Ffotograffydd Mae yna brydferthwch mewn dal eiliad sydd wedi mynd heibio cyn gynted â dw i'n pwyso'r botwm. Eiliadau all deulu, ffrindiau neu gwsmeriaid ymweld â nhw dro ar ôl tro mewn llun. Mae'r ffotograffau dw i'n eu tynnu yn cynnig ffenest y gall fy nghleientau rannu eu stori, boed yn bersonol neu'n broffesiynol. Yn fwy na dim, ffotograffydd teulu a busnes ydw i. Dw i wrth fy modd yn plymio i mewn i bob sesiwn, yn dal ennydau ac yn archwilio manylion gwrthrych fy lluniau. Ar ôl bob sesiwn, mi fydda i'n golygu pob delwedd yn unigol, yn rhoi'r amser a'r sylw maen nhw'n haeddu i wneud nhw ddisgleirio. Mae'r delweddau wnes i eu tynnu ar gyfer Byw. Bod yn enghraifft o hyn. Dw i'n cynnig profiad proffesiynol a hwyliog i bawb. Cysylltwch efo fi i ddarganfod mwy!