Criw o bobl hunan-gyflogedig ydan ni efo busnesau bach annibynnol sydd wedi'n gwreiddio yn ein cymuned ac yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau a chyfleon o fewn tafliad carreg i'n gilydd. Os gwelwch yn dda, cadwch at ganllawiau Covid-19 Llywodraeth Cymru pan yn ymweld a'n busnesau.
 Jack, Finn & Steff - Siop y Garreg Siop bentref, becws bara surdoes traddodiadol a chaffi/bwyty ydi Y Garreg yn cael ei redeg gan dri brawd a thîm anhygoel o staff lleol. Ond mae'n fwy na hynny, mae'n ofod cyhoeddus, yn ganolbwynt cymunedol – yn lleoliad lle mae sgyrsiau, cyfarfodydd ac ennydau da yn digwydd na fyddai o bosib yn digwydd fel arall. Mae'r ennydau yma yn wneuthuriad ac yn gludo'r gymuned. Ein nod ni ydi i wneud pethau'r ffordd iawn, mewn ffordd ethig, fel arfer y ffordd anodd, ac mae'r gweddill yn dod yn naturiol. Bwyd da, gofod croesawgar, cynnes, cynhwysol, creadigrwydd a gweledigaeth i ni'n hunain yn y gymuned dan ni'n byw ynddi. Gwyliwch y gofod wrth i ni dyfu ein digwyddiadau celfyddydol a cherddoriaeth, yn rhoi'r gymuned yng nghalon be' dan ni'n wneud, a chyn hir o bosib, bwyty pitsa surdoes. Catrin - Teithiau cerdded a natur Pan dw i'n mynd allan i gerdded efo criw, dw i wrth fy modd yn rhannu'r fendith o gael byw mewn bro fel hyn. Yn dysgu pobl am fyd natur a beth allwch chi wneud efo'r pethau dach chi'n dod o hyd iddyn nhw – o fwyd i feddyginiaethau naturiol, mae bod yn yr awyr iach yn llesol o ran iechyd ac yn gyfle gwych i sgwrsio. Dw i'n diwtor Cymraeg ac mae cyfle felly hefyd i ymarfer yr iaith. Mirain - Llety Cymreig Taldraeth Mae gennyf ddiddordeb mawr ers yn ifanc mewn coginio, tecstiliau a henebion. Daeth y cyfle i brynu’r Hen Ficerdy ym Mhenrhyndeudraeth, gyda’r freuddwyd o ddarparu gwasanaeth safonol o lety Cymreig. Mae yna hanes a chymeriad i’r adeilad a adeiladwyd yn 1858 sy’n gysylltiedig â’r diwydiant llechi. Roedd y lleoliad yn ddelfrydol i fagu teulu, sydd hefyd gerllaw fy nghartref lle fy magwyd i. Roeddwn efo profiad blaenorol o adnewyddu tai a gosod llety hunan ddarpar a chynnig croeso cynnes i ymwelwyr. Mae’r ffaith fy mod yn cynnig gwir groeso Cymreig gan ddangos ein traddodiadau, diwylliant a’n hiaith i’r byd yn bwysig iawn i mi – o’r bwyd cartref a lleol i’r hen ddodrefn Cymreig sy’n dyddio’n ôl î’r 17fed Ganrif, peintiadau o ogledd Cymru, crochenwaith Cymreig, blancedi, dwfes a matresi gwlan Cymreig wedi’i gwneud yng Nghymru. Mae yna stori tu ol I bob eitem sy’n ychwanegu gwerth at yr awyrgylch a’r naws.
Llinos - Tiwtor Iaith Yma, dan ni'n cael ein magu, ein haddysgu ac yn byw bob dydd trwy'r Gymraeg. Yn diwtor iaith proffesiynol ers 10 mlynedd, dw i bellach yn gwneud fy mywoliaeth yn dysgu Cymraeg i bobl o bedwar ban byd ac yma ar fy ngharreg ddrws yng Nghroesor, Llanfrothen a Phenrhyndeudraeth. Dw i'n cynnig sesiynau byrion i'ch rhoi chi ar ben ffordd neu gyrsiau hirach i'ch cael chi'n rhugl yn fy mamiaith. Mae sawl cwrs diddordol gen i dan sylw i'w rhedeg yn y dyfodol agos, felly croeso i chi gysylltu. Sian – Artist I mi mae creu celf yn angenrhaid, mae'r manteision yn eang a dirfawr i gyfathrebu ac o bosib i leihau straen meddyliol, dianc er mwyn tynnu sylw oddi ar ein problemau a mynegi emosiynau – i enwi dim ond rhai. Yma, yn fy stiwdio wrth droed y Moelwynion, dw i'n croesawu ymwelwyr i ddod i beintio efo mi. Olwen - Fferm y Llan Dw i'n drydydd cenhedlaeth i ffermio Fferm y Llan, fferm draddodiadol cig eidion a defaid, yn magu amrywiaeth o fridiau gwartheg a defaid. Mae hanner y fferm ar lefel y môr, wedi ei amddiffyn gan wal fôr y Cob ym Mhorthmadog, ac mae'r gweddill yn ymestyn at Rhyd, 500troedfedd uwchlaw lefel y môr. Mae'r fferm yn gwerthu gwartheg a defaid o fridiau pur, bocsys cig eidion a chig oen, ac yn rhedeg cyrsiau gyda gwartheg a defaid. Mae sesiynau trafodaeth amaethyddol, amgylcheddol a chadwraeth ar gael (o safbwynt ffermio ymarferol), a hanes y fferm a'r cyffiniau. Dewch i'n 'nabod ni a chysylltwch… Mirain, Llety Cymreig Taldraeth Mae gennyf ddiddordeb mawr ers yn ifanc mewn coginio, tecstiliau a henebion. Daeth y cyfle i brynu’r Hen Ficerdy ym Mhenrhyndeudraeth, gyda’r freuddwyd o ddarparu gwasanaeth safonol o lety Cymreig. Mae yna hanes a chymeriad i’r adeilad a adeiladwyd yn 1858 sy’n gysylltiedig a’r diwydiant llechi. Roedd y lleoliad yn ddelfrydol i fagu teulu, sydd hefyd gerllaw fy nghartref lle fy magwyd i. Roeddwn efo profiad blaenorol o adnewyddu tai a gosod llety hunan ddarpar a chynnig croeso cynnes i ymwelwyr. Mae’r ffaith fy mod yn cynnig gwir groeso Cymreig gan ddangos ein traddodiadau, diwylliant a’n hiaith i’r byd yn bwysig iawn i mi – o’r bwyd cartref a lleol i’r hen ddodrefn Cymreig sy’n dyddio’n ol i’r 17fed Ganrif, peintiadau o ogledd Cymru, crochenwaith Cymreig, blancedi, dwfes a matresi gwlan Cymreig wedi’i gwneud yng Nghymru. Mae yna stori tu ol I bob eitem sy’n ychwanegu gwerth at yr awyrgylch a’r naws.
Bev - Oriel Caffi Croesor Dw i’n caru rhedeg Caffi Croesor. Dw i’n mwynhau cyfarfod pobl a chroesawu nhw i’r lle hyfryd yma, dw i’n lwcus i fyw ynddo. Fel artist dw i hefyd yn mwynhau siarad efo pobl am gelf yn enwedig y celf sy’n cael ei arddangos yma. Dw i’n arddangos fy ngwaith peintiadau a gwaith tecstililau yn yr oriel fyny grisiau yma yn y caffi. Mae tirlun Cwm Croesor yn dylanwadu fy ngwaith yn gyson. Ar hyn o bryd dw i’n dysgu Cymraeg ac mae’r rhoi cyfle i mi ddefynddio’r iaith pan dw i’n gallu. Lauren - Pilates Dim ymarfer corff yn unig ydi pilates, dim ryw ddewis ar hap o wahanol symudiadau. Mae pilates yn sustem o gyflyru corfforol a meddyliol sy'n medru ehangu eich cryfder corfforol, hyblygrwydd a chydlynedd yn ogystal a lleihau straen, gwella ffocws, aliniad osgo a gwella llesiant. Gall pilates for i bawb... Dechreuais fynychu dosbarthiadau pilates tra ar dymor sgio yn Morzine, Ffrainc, ac ar ôl ambell i sesiwn, ro'n i'n teimlo'n gryfach ac yn sylwi ar y ffordd ro'n i'n symud yn amlach, ar ôl mwy o sesiynau roeddet ti'n gallu gweld y manteision, wrth i 'nghorff i ddod yn dynnach a'm osgo'n gwella. Rhoddodd y hyfforddwr ffasiwn ysbrydoliaeth i mi wnes i ddim stopio gwersi ar ôl dod yn ol i Gymru, a meddyliais wrtho fi'n hun, dyna be' dw i isio wneud.
Cysylltu efo Ni Ffôn: 07443 656271 Ebost: gwefus.cymru@gmail.com
Dewi - Siop Dewi Dw i'n rhedeg y siop ers 1979, er bod y siop wedi bod yma ddeugain mlynedd cyn hynny. Mae'r siop yn ganolbwynt i Benrhyndeudraeth ac wedi bod erioed a dan ni'n gwasanaethu'r holl gymuned - o Benrhyndeudraeth, i Lanfrothen, i Faentwrog a Thalsarnau. Yn ogystal â gwerthu papurau newydd, llyfrau am yr ardal leol yn y Gymraeg a'r Saesneg, ffrwythau a llysiau, rydym hefyd yn ceisio ein gorau glas i ddarparu nwyddau eco-gyfeillgar ac hybu ail-gylchu. Dan ni'n ddiolchgar iawn am gefnogaeth cyson y gymuned leol.    Hawlfraint Ffotograffiaeth © Lara Usherwood Photography 2020 - lara1307@hotmail.co.uk
Sam, Richard, Aron – Môr a Mynydd a Ffermio Pearson Ein bwriad gyda Môr a Mynydd, ein siop chips a busnes teuluol ym Mhenrhyndeudraeth ydi cynnig cig Cymreig o safon uchel i'n cymuned leol. Caiff y cig eidion ar gyfer ein byrgyrs a'n stecs ei fagu ganddom ar odrau'r Cnicht a'r Moelwynion yng Nghroesor o wartheg o fridiau cynhenid ac mae hi wastad yn flaenoriaeth i ni gefnogi ffermwyr lleol, fel cig oen Glastraeth sydd ond tafliad carreg o stryd fawr Penrhyn ar lannau'r Ddwyryd a mwy, i gyflenwi'r siop. Dan ni wastad yn ceisio rhoi prydau newydd ar y fwydlen boed yn gig neu bysgod ac mae cynnig amrywiaeth cyson yn rhywbeth mae'r gymuned leol yn ei werthfawrogi. Mae gwerthu cig yn uniongyrchol i'r cwsmer yn bwysig i ni hefyd. Mae ein cwmni Ffermio Pearson Farming yn arloesi yn y maes ol-rhain bwyd gan ddefnyddio sustem QR newydd sbon i labelu ein cig. Mae'n hollbwysig i ni fod y cwsmer yn ymwybodol o hanes y cig ar eu plat. Mae'r gymuned leol wrth wraidd popeth dan ni'n ei wneud a dan ni'n falch fod dau ohonom (Richard ac Aron) hefyd yn berchen ar fusnes arall sef Gwasanaeth Coed R Pearson sy'n arbenigo mewn trin coed a choedwigaeth. Hyn hefyd yn creu cyfleon gwaith yn yr ardal wrth gwrs.
Criw o bobl hunan-gyflogedig ydan ni efo busnesau bach annibynnol sydd wedi'n gwreiddio yn ein cymuned ac yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau a chyfleon o fewn tafliad carreg i'n gilydd. Os gwelwch yn dda, cadwch at ganllawiau Covid-19 Llywodraeth Cymru pan yn ymweld a'n busnesau.
Dewch i'n 'nabod ni a chysylltwch…
Llinos - Tiwtor Iaith Yma, dan ni'n cael ein magu, ein haddysgu ac yn byw bob dydd trwy'r Gymraeg. Yn diwtor iaith proffesiynol ers 10 mlynedd, dw i bellach yn gwneud fy mywoliaeth yn dysgu Cymraeg i bobl o bedwar ban byd ac yma ar fy ngharreg ddrws yng Nghroesor, Llanfrothen a Phenrhyndeudraeth. Dw i'n cynnig sesiynau byrion i'ch rhoi chi ar ben ffordd neu gyrsiau hirach i'ch cael chi'n rhugl yn fy mamiaith. Mae sawl cwrs diddordol gen i dan sylw i'w rhedeg yn y dyfodol agos, felly croeso i chi gysylltu. Sian – Artist I mi mae creu celf yn angenrhaid, mae'r manteision yn eang a dirfawr i gyfathrebu ac o bosib i leihau straen meddyliol, dianc er mwyn tynnu sylw oddi ar ein problemau a mynegi emosiynau – i enwi dim ond rhai. Yma, yn fy stiwdio wrth droed y Moelwynion, dw i'n croesawu ymwelwyr i ddod i beintio efo mi. CLICIWCH YMA
Jack, Finn & Steff - Siop y Garreg Siop bentref, becws bara surdoes traddodiadol a chaffi/bwyty ydi Y Garreg yn cael ei redeg gan dri brawd a thîm anhygoel o staff lleol. Ond mae'n fwy na hynny, mae'n ofod cyhoeddus, yn ganolbwynt cymunedol – yn lleoliad lle mae sgyrsiau, cyfarfodydd ac ennydau da yn digwydd na fyddai o bosib yn digwydd fel arall. Mae'r ennydau yma yn wneuthuriad ac yn gludo'r gymuned. Ein nod ni ydi i wneud pethau'r ffordd iawn, mewn ffordd ethig, fel arfer y ffordd anodd, ac mae'r gweddill yn dod yn naturiol. Bwyd da, gofod croesawgar, cynnes, cynhwysol, creadigrwydd a gweledigaeth i ni'n hunain yn y gymuned dan ni'n byw ynddi. Gwyliwch y gofod wrth i ni dyfu ein digwyddiadau celfyddydol a cherddoriaeth, yn rhoi'r gymuned yng nghalon be' dan ni'n wneud, a chyn hir o bosib, bwyty pitsa surdoes. Catrin - Teithiau cerdded a natur Pan dw i'n mynd allan i gerdded efo criw, dw i wrth fy modd yn rhannu'r fendith o gael byw mewn bro fel hyn. Yn dysgu pobl am fyd natur a beth allwch chi wneud efo'r pethau dach chi'n dod o hyd iddyn nhw – o fwyd i feddyginiaethau naturiol, mae bod yn yr awyr iach yn llesol o ran iechyd ac yn gyfle gwych i sgwrsio. Dw i'n diwtor Cymraeg ac mae cyfle felly hefyd i ymarfer yr iaith. Mirain - Llety Cymreig Taldraeth Mae gennyf ddiddordeb mawr ers yn ifanc mewn coginio, tecstiliau a henebion. Daeth y cyfle i brynu’r Hen Ficerdy ym Mhenrhyndeudraeth, gyda’r freuddwyd o ddarparu gwasanaeth safonol o lety Cymreig. Mae yna hanes a chymeriad i’r adeilad a adeiladwyd yn 1858 sy’n gysylltiedig â’r diwydiant llechi. Roedd y lleoliad yn ddelfrydol i fagu teulu, sydd hefyd gerllaw fy nghartref lle fy magwyd i. Roeddwn efo profiad blaenorol o adnewyddu tai a gosod llety hunan ddarpar a chynnig croeso cynnes i ymwelwyr. Mae’r ffaith fy mod yn cynnig gwir groeso Cymreig gan ddangos ein traddodiadau, diwylliant a’n hiaith i’r byd yn bwysig iawn i mi – o’r bwyd cartref a lleol i’r hen ddodrefn Cymreig sy’n dyddio’n ôl î’r 17fed Ganrif, peintiadau o ogledd Cymru, crochenwaith Cymreig, blancedi, dwfes a matresi gwlan Cymreig wedi’i gwneud yng Nghymru. Mae yna stori tu ol I bob eitem sy’n ychwanegu gwerth at yr awyrgylch a’r naws.
Olwen - Fferm y Llan Dw i'n drydydd cenhedlaeth i ffermio Fferm y Llan, fferm draddodiadol cig eidion a defaid, yn magu amrywiaeth o fridiau gwartheg a defaid. Mae hanner y fferm ar lefel y môr, wedi ei amddiffyn gan wal fôr y Cob ym Mhorthmadog, ac mae'r gweddill yn ymestyn at Rhyd, 500troedfedd uwchlaw lefel y môr. Mae'r fferm yn gwerthu gwartheg a defaid o fridiau pur, bocsys cig eidion a chig oen, ac yn rhedeg cyrsiau gyda gwartheg a defaid. Mae sesiynau trafodaeth amaethyddol, amgylcheddol a chadwraeth ar gael (o safbwynt ffermio ymarferol), a hanes y fferm a'r cyffiniau.
  
Bev - Oriel Caffi Croesor Dw i’n caru rhedeg Caffi Croesor. Dw i’n mwynhau cyfarfod pobl a chroesawu nhw i’r lle hyfryd yma, dw i’n lwcus i fyw ynddo. Fel artist dw i hefyd yn mwynhau siarad efo pobl am gelf yn enwedig y celf sy’n cael ei arddangos yma. Dw i’n arddangos fy ngwaith peintiadau a gwaith tecstililau yn yr oriel fyny grisiau yma yn y caffi. Mae tirlun Cwm Croesor yn dylanwadu fy ngwaith yn gyson. Ar hyn o bryd dw i’n dysgu Cymraeg ac mae’r rhoi cyfle i mi ddefynddio’r iaith pan dw i’n gallu. Lauren - Pilates Dim ymarfer corff yn unig ydi pilates, dim ryw ddewis ar hap o wahanol symudiadau. Mae pilates yn sustem o gyflyru corfforol a meddyliol sy'n medru ehangu eich cryfder corfforol, hyblygrwydd a chydlynedd yn ogystal a lleihau straen, gwella ffocws, aliniad osgo a gwella llesiant. Gall pilates for i bawb... Dechreuais fynychu dosbarthiadau pilates tra ar dymor sgio yn Morzine, Ffrainc, ac ar ôl ambell i sesiwn, ro'n i'n teimlo'n gryfach ac yn sylwi ar y ffordd ro'n i'n symud yn amlach, ar ôl mwy o sesiynau roeddet ti'n gallu gweld y manteision, wrth i 'nghorff i ddod yn dynnach a'm osgo'n gwella. Rhoddodd y hyfforddwr ffasiwn ysbrydoliaeth i mi wnes i ddim stopio gwersi ar ôl dod yn ol i Gymru, a meddyliais wrtho fi'n hun, dyna be' dw i isio wneud.
Dewi - Siop Dewi Dw i'n rhedeg y siop ers 1979, er bod y siop wedi bod yma ddeugain mlynedd cyn hynny. Mae'r siop yn ganolbwynt i Benrhyndeudraeth ac wedi bod erioed a dan ni'n gwasanaethu'r holl gymuned - o Benrhyndeudraeth, i Lanfrothen, i Faentwrog a Thalsarnau. Yn ogystal â gwerthu papurau newydd, llyfrau am yr ardal leol yn y Gymraeg a'r Saesneg, ffrwythau a llysiau, rydym hefyd yn ceisio ein gorau glas i ddarparu nwyddau eco-gyfeillgar ac hybu ail-gylchu. Dan ni'n ddiolchgar iawn am gefnogaeth cyson y gymuned leol.
Cysylltu efo Ni Ffôn: 07443 656271 Ebost: gwefus.cymru@gmail.com
Hawlfraint Ffotograffiaeth © Lara Usherwood Photography 2020 - lara1307@hotmail.co.uk
Sam, Richard, Aron – Môr a Mynydd a Ffermio Pearson Ein bwriad gyda Môr a Mynydd, ein siop chips a busnes teuluol ym Mhenrhyndeudraeth ydi cynnig cig Cymreig o safon uchel i'n cymuned leol. Caiff y cig eidion ar gyfer ein byrgyrs a'n stecs ei fagu ganddom ar odrau'r Cnicht a'r Moelwynion yng Nghroesor o wartheg o fridiau cynhenid ac mae hi wastad yn flaenoriaeth i ni gefnogi ffermwyr lleol, fel cig oen Glastraeth sydd ond tafliad carreg o stryd fawr Penrhyn ar lannau'r Ddwyryd a mwy, i gyflenwi'r siop. Dan ni wastad yn ceisio rhoi prydau newydd ar y fwydlen boed yn gig neu bysgod ac mae cynnig amrywiaeth cyson yn rhywbeth mae'r gymuned leol yn ei werthfawrogi. Mae gwerthu cig yn uniongyrchol i'r cwsmer yn bwysig i ni hefyd. Mae ein cwmni Ffermio Pearson Farming yn arloesi yn y maes ol-rhain bwyd gan ddefnyddio sustem QR newydd sbon i labelu ein cig. Mae'n hollbwysig i ni fod y cwsmer yn ymwybodol o hanes y cig ar eu plat. Mae'r gymuned leol wrth wraidd popeth dan ni'n ei wneud a dan ni'n falch fod dau ohonom (Richard ac Aron) hefyd yn berchen ar fusnes arall sef Gwasanaeth Coed R Pearson sy'n arbenigo mewn trin coed a choedwigaeth. Hyn hefyd yn creu cyfleon gwaith yn yr ardal wrth gwrs.